Some Loki from Thor (2011)

URGHMF. STOP.

PART 2

2 years ago with 10 notes
#movie:thor #thor #loki #tom hiddleston #chris hemsworth #hiddlesworth #HIDDLESTONERS #hiddles #loki gif #stormcoldsoul gifs  1. lunaloki reblogged this from stormcoldsoul
  2. darklingprinzen reblogged this from stormcoldsoul
  3. stormcoldsoul posted this